Documentary photos on President Ho Chi Minh and the world

President Ho Chi Minh visiting the Tungsram bulb factory of Hungary (August 2nd, 1957)

President Ho Chi Minh visiting the Tungsram bulb factory of Hungary (August 2nd, 1957)

President Ho Chi Minh visiting an agricultural machine station of Cooperative “May 1”, in the Democratic Republic of Germany (July 28th, 1957

President Ho Chi Minh visiting an agricultural machine station of Cooperative “May 1”, in the Democratic Republic of Germany (July 28th, 1957

President Ho Chi Minh visiting the children’s club in Tirana during his friendship visit to the People’s Republic of Albania (August 1957)

President Ho Chi Minh visiting the children’s club in Tirana during his friendship visit to the People’s Republic of Albania (August 1957)

The people of Pyongyang Capital City welcome President Ho Chi Minh visiting the People’s Democratic Republic of Korea (July 8th, 1957)

The people of Pyongyang Capital City welcome President Ho Chi Minh visiting the People’s Democratic Republic of Korea (July 8th, 1957)

President Ho Chi Minh talking to the workers of Viosani industrial zone during his friendship visit to the Socialist Republic of Czechoslovakia.

President Ho Chi Minh talking to the workers of Viosani industrial zone during his friendship visit to the Socialist Republic of Czechoslovakia.

President Ho Chi Minh visiting Sun Zhong Shan mausoleum in China (May 18th, 1961)

President Ho Chi Minh visiting Sun Zhong Shan mausoleum in China (May 18th, 1961)

Uncle Ho with children of the Soviet Union (August 1957)

Uncle Ho with children of the Soviet Union (August 1957)

oing by boat on Li River, Kweilin, Guangxi province, China, President Ho Chi Minh composed the Chinese poem: The scenery of Kweilin Kweilin’s scenery is marvelous Like poetry interwoven with painting, The woodcutter singing on the mountain, Visitor’s boa

oing by boat on Li River, Kweilin, Guangxi province, China, President Ho Chi Minh composed the Chinese poem: The scenery of Kweilin Kweilin’s scenery is marvelous Like poetry interwoven with painting, The woodcutter singing on the mountain, Visitor’s boa

President Ho Chi Minh’s autograph in the book of impressions at the Kremlin Palace, the Soviet Union.

President Ho Chi Minh’s autograph in the book of impressions at the Kremlin Palace, the Soviet Union.

President Ho Chi Minh visiting the office of V.I. Lenin in Kremlin Palace, the Soviet Union (July 13th, 1955)

President Ho Chi Minh visiting the office of V.I. Lenin in Kremlin Palace, the Soviet Union (July 13th, 1955)

President Ho Chi Minh laying a wreath in tribute to the fighter for the independence and freedom of France at the Triumphal Arch, Paris, France (June, 1946)

President Ho Chi Minh laying a wreath in tribute to the fighter for the independence and freedom of France at the Triumphal Arch, Paris, France (June, 1946)

President Ho Chi Minh with French youngsters (1946)

President Ho Chi Minh with French youngsters (1946)

King Norodom Sihanouk visiting the residence and office of President Ho Chi Minh at the Presidential Palace (May 27th, 1970)

King Norodom Sihanouk visiting the residence and office of President Ho Chi Minh at the Presidential Palace (May 27th, 1970)

Hồ Chủ tịch và các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Hungary đứng đầu là đồng chí Iamốt Cađa (1957)

Hồ Chủ tịch và các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Hungary đứng đầu là đồng chí Iamốt Cađa (1957)

Nhân dân thủ đô Vácxava nhiệt liệt hoan nghênh Hồ Chủ tịch sang thăm nước Cộng hòa nhân dân Ba Lan (1957)

Nhân dân thủ đô Vácxava nhiệt liệt hoan nghênh Hồ Chủ tịch sang thăm nước Cộng hòa nhân dân Ba Lan (1957)

Nhân dân thủ đô Bình Nhưỡng đón mừng Hồ Chủ tịch sang thăm hữu nghị nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên (1957)

Nhân dân thủ đô Bình Nhưỡng đón mừng Hồ Chủ tịch sang thăm hữu nghị nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên (1957)

Hồ Chủ tịch và đồng chí Vôrôsilốp, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xô Viết tối cao Liên Xô sang thăm Việt Nam năm 1957

Hồ Chủ tịch và đồng chí Vôrôsilốp, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xô Viết tối cao Liên Xô sang thăm Việt Nam năm 1957

1 2

Latest stories

Web Links